Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  15.03.2018 Проекти рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів


 Проекти рішень з питань, включених

до порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ», у відповідності до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», інформує про ПРОЕКТИ РІШЕНЬ (крім кумулятивного голосування) з питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО чергових Загальних зборів акціонерів, призначених на «17» квітня 2018 року:

1 питання: Обрання лічильної комісії Товариства. Проект рішення з першого питання: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Маслєннікова Олена Олегівна; Член лічильної комісії: Чернобровська Кароліна Миколаївна.        

2 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення з другого питання: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Філіпську Олену Вікторівну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства –  Ор’єву Юлію Олегівну.

3 питання: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.  Проект рішення з третього питання: 1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік; 2. Діяльність Директора Товариства у 2017 році визнати задовільною; 3. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

4 питання: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Проект рішення з четвертого питання: 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2017 році визнати задовільною.

5 питання: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Проект рішення з п’ятого питання: 1. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік; 2. Діяльність Ревізора Товариства у 2017 році визнати задовільною.

6 питання: Затвердження висновків Ревізора Товариства, складених за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Проект рішення з шостого питання: 1. Затвердити висновки Ревізора Товариства, складені за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Проект рішення з сьомого питання: 1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

8 питання: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.  Проект рішення з восьмого питання: 1. Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2017 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства. 2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

9 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства. Проект рішення з девятого питання: Припинити з 17.04.2017 року повноваження Ревізора Товариства Сопунова Сергія Володимировича.

10 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. Проект рішення з одинадцятого питання: 1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства на безоплатній основі. 2. Уповноважити директора Товариства Подгорну В.В. на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

12 питання: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів. Проект рішення з дванадцятого  питання: 1.Попередньо надати згоду на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, договори про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договорів відступлення права вимоги, договори про надання поворотної фінансової допомоги, депозитні договори. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень. 2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

 

Директор ПрАТ «ЮК «ПРАВОЗАХИСТ ІНВЕСТ» В.В.Подгорна

 

 

ProEmitent.INFO